Armenian National Anthem : Mer Hayrenik

Mer Hayrenik (Armenian: Մեր Հայրենիք, English : Our Fatherland) is the National Anthem of the Republic of Armenia.

Lyrics of the Armenian National Anthem are penned by Mikael Nalbandian and the Anthem is Composed by Barsegh Kanachyan.

The Armenian National Anthem was Adopted on July 1, 1991.

The Armenian National Anthem is a matter of Pride for all Armenians and it is sung everywhere from Government Offices to Schools and Colleges on specially occasions like Army Day – Բանակի օր on 28 January, Victory and Peace Day – Հաղթանակի եւ Խաղաղության տոն on 9 May, Armenian Republic Day – Հանրապետության օր on 28 May, Constitution Day – Սահմանադրության օր on 5 July, Armenian Independence Day – Անկախության օր on 21 September, etc.

I am sure you might be searching for Armenian Lyrics, English Meaning, Instrumental Music, Vocals, Video, Mp3 Download of Armenian National Anthem – Mer Hayrenik.

Armenia National Anthem Wallpaper

Mer Hayrenik – Armenian National Anthem Lyrics & Meaning :

Armenian Lyrics English Romanization English Meaning
1. Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարե դար
Իւր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան։
Իւր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան։2. Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Զոր իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լվացի։
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լուացի։3. Նայիր նրան երէք գոյնով,
Նուիրական մէկ նշան
Թող փողփողի թշնամու դէմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։4. Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի,
Բայց երանի՝ որ իւր ազգի
Ազատութեան կզոհուի։
Բայց երանի՝ որ իւր ազգի
Ազատութեան կզոհուի։
 1. Mer Hayreniq, azat, ankakh,Vor aprel é daré dar.
Irvordiqd ard kanchoum é
Azat, ankakh Hayastan,
Ir vordiq ard kanchoum é
Azat, ankakh Hayastan.2. Aha yeghbayr qez mi drôsh,
Zor im dzerqov gordsetsi.
Gishernerd yes qoun chegha,
Artasouqov Ivatsi.
Gishernerd yes qoun chegha,
Artasouqov Ivatsi.3. Nayir nran yereq gouynov,
Nvirakan mék nshan,
T’ogh p’oghp’oghi t’shnamou dém,
T’ogh misht pandsa Hayastan.
T’ogh p’oghp’oghi t’shnamou dém,
T’ogh misht pandsa Hayastan.4. Amenayn tegh mahd mi é
Mard mi angam pit merni,
Bayts yerani vor iur azgi
Azatout’yan kd zohvi
Bayts yerani vor iur azgi
Azatout’yan kd zohvi
1. Land of our fathers, free, independent,
Which has endured from age to age.
Its sons and daughters now proclaim
Armenia, sovereign and free.
Its sons and daughters now proclaim
Armenia, sovereign and free.2. Brother, take this banner,
Made with my own hands,
During sleepless nights,
And bathed in my tears.
During sleepless nights,
And bathed in my tears.3. See, it has three colours;
A single hallowed symbol.
May it sparkle before the foe,
May Armenia flourish ever!
May it sparkle before the foe,
May Armenia flourish ever!4. Death is everywhere the same,
Man is born just once to die,
But blest is he who gives his life
To defend his nation’s freedom.
But blest is he who gives his life
To defend his nation’s freedom.

Mer Hayrenik – Armenian National Anthem Video :

Instrumental Video –

Vocal Video –

Mer Hayrenik – Armenian National Anthem Mp3 Download :

Mer Hayrenik – Armenian National Anthem Instrumental Music Mp3 Download

Vocal Music Mp3 Download –

You can download this Mer Hayrenik – Armenian National Anthem Mp3 and can set it as your Mobile Ringtone also.

Mer Hayrenik – Armenian National Anthem Sheet Music :

If you are a performer and wish to perform the Armenian National Anthem on Piano, Keyboard, Flute, Trumpet, Violin, Clarinet, Guitar or any other musical instrument then you will require Armenian National Anthem Sheet Music.

Find below Sheet Music of the Armenian National Anthem –

Armenia National Anthem Sheet Music

If you like this post about the Armenian National Anthem, Please LIKE & SHARE it with all Armenians ….

Note :

National Anthem of any country shall be respected and proper observance and decorum shall be maintained when it is played. All inhabitants are required to stand when the national anthem is played or sung.

You may like to share ...You may also like...