Maldivian National Anthem : Gaumee Salaam

“Qaumii Salaam” (Maldivian: ޤައުމީ ސަލާމް, English: National Salute) is the National Anthem of Maldives.

Lyrics of the Maldivian National Anthem are penned by Mohamed Jameel Didi and the Anthem is Composed by Pandit Wannakuwattawaduge Don Amaradeva.

The Maldivian National Anthem was Adopted in the year 1948.

The Maldivian National Anthem is a matter of Pride for all Maldivians and it is sung everywhere from Government Offices to Schools and Colleges on specially occasions like Maldives National Day on 24 January, Independence Day on 26 July, Victory Day on 3 November, Republic Day on 11 November, etc.

I am sure you might be searching for Diveh Lyrics, English Meaning, Instrumental Music, Vocals, Video, Mp3 Download of Maldivian National Anthem – Gaumee Salaam.

Maldives National Anthem Wallpaper

Gaumee Salaam – Maldivian National Anthem Lyrics & Meaning :

Diveh Lyrics English Romanization English Meaning
CHORUS
ޤައުމީ މިއެކުވެރިކަން މަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް
ޤައުމީ ބަހުން ގިނަހެޔޮ ދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް
1
ޤައުމީ ނިޝާނަށް ޙުރުމިތާއެކު ބޯލަންބައި ތިބެގެން
އައުދާނަކަން ލިބިގެން އެވާދިދައަށް ކުރީމެ ސަލާމް

Chorus

2
ނަސްރާ ނަސީބާ ކާމިޔާބުގެ ރަމްޒަކަށް ހިމެނޭ
ފެއްސާ ރަތާއި ހުދާ އެކީފެނުމުން ކުރީމެސަލާމް

Chorus

 CHORUS:
Gaumee mi ekuverikan mathee thibegen kureeme salaam,
Gaumee bahun gina heyo dua kuramun kureeme salaam.1. Gaumee nishaanang hurumataa ekuboo lambai thibegen
Audaanakan libigen e vaa didaak kureeme salaam.Chorus2. Nasraa nasibaa kaamyaabuge ramzakang himenee
Fessaa rataai hudaa ekii fenumun kureeme salaam.Chorus

 CHORUS:
In National Unity do we salute our Nation.
In the National language do we offer our prayers and salute our Nation.

1. We bow in respect to the Emblem of our Nation,
And salute the Flag so exalted.

Chorus

2. We salute the colours of our Flag; Green, Red and White,
Which symbolise Victory, Blessing and Success.

Chorus

Gaumee Salaam – Maldivian National Anthem Video :

Instrumental Video –

Vocal Video –

Gaumee Salaam – Maldivian National Anthem Mp3 Download :

Instrumental Music Mp3 Download –

Vocal Music Mp3 Download –

You can download this Gaumee Salaam – Maldivian National Anthem Mp3 and can set it as your Mobile Ringtone also.

Gaumee Salaam – Maldivian National Anthem Sheet Music :

If you are a performer and wish to perform the Maldivian National Anthem on Piano, Keyboard, Flute, Trumpet, Violin, Clarinet, Guitar or any other musical instrument then you will require Maldivian National Anthem Sheet Music.

Find below Sheet Music of the Maldivian National Anthem –

Maldives National Anthem Sheet Music

If you like this post about the Maldivian National Anthem, Please LIKE & SHARE it with all Maldivians ….

Note :

National Anthem of any country shall be respected and proper observance and decorum shall be maintained when it is played. All inhabitants are required to stand when the national anthem is played or sung.

You may like to share ...You may also like...