Zimbabwean National Anthem : Simudzai Mureza WeZimbabwe

Simudzai Mureza wedu WeZimbabwe (English: Blessed be the Land of Zimbabwe) is the National Anthem of Zimbabwe.

Lyrics of the Zimbabwean National Anthem are penned by Solomon Mutswairo and the Anthem is Composed by Fred Lecture Changundega.

The Zimbabwean National Anthem was Adopted on April 18, 1994.

The Zimbabwean National Anthem is a matter of Pride for all Zimbabweans and it is sung everywhere from Government Offices to Schools and Colleges on specially occasions like Zimbabwe Independence Day on 18 April, Africa Day on 25 May, Defence Forces Day on Day after second Monday in August, Unity Day on 22 December, etc.

I am sure you might be searching for Ndebele Lyrics, English Meaning, Instrumental Music, Vocals, Video, Mp3 Download of Zimbabwean National Anthem – Simudzai Mureza WeZimbabwe.

Zimbabwe National Anthem Wallpaper

Simudzai Mureza WeZimbabwe – Zimbabwean National Anthem Lyrics & Meaning :

Ndebele Lyrics Shona Lyrics English Lyrics

1. Phakamisan iflegi yethu yeZimbabwe
Eyazalwa yimpi yenkululeko;
Legaz’ elinengi lamaqhawe ethu
Silivikele ezithan izonke;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.

2. Khangelan’ iZimbabwe yon’ ihlotshiwe
Ngezintaba lang’ miful’ ebukekayo,
Izulu kaline, izilimo zande;
Iz’ sebenzi zenam’, abantu basuthe;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.

3. Nkosi busis’ ilizwe lethu leZimbabwe
Ilizwe labokhokho bethu thina sonke;
Kusuk’ eZambezi kusiy’ eLimpopo
Abakhokheli babe lobuqotho;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.

1. Simudzai mureza wedu weZimbabwe
Yakazvarwa nomoto wechimurenga;
Neropa zhinji ramagamba
Tiidzivirire kumhandu dzose;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

2. Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa
Namakomo, nehova, zvinoyevedza
Mvura ngainaye, minda ipe mbesa
Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

3. Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe
Nyika yamadzitateguru edu tose;
Kubva Zambezi kusvika Limpopo,
Navatungamiri vave nenduramo;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

1. O lift high the banner, the flag of Zimbabwe,
The symbol of freedom proclaiming victory;
We praise our heroes’ sacrifice,
And vow to keep our land from foes;
And may the Almighty protect and bless our land.

2. O lovely Zimbabwe, so wondrously adorned
With mountains, and rivers cascading, flowing free;
May rain abound, and fertile fields;
May we be fed, our labour blessed;
And may the Almighty protect and bless our land.

3. O God, we beseech Thee to bless our native land;
The land of our fathers bestowed upon us all;
From Zambezi to Limpopo
May leaders be exemplary;
And may the Almighty protect and bless our land.

Simudzai Mureza WeZimbabwe – Zimbabwean National Anthem Video :

Instrumental Video –

Vocal Video –

Simudzai Mureza WeZimbabwe – Zimbabwean National Anthem Mp3 Download :

Instrumental Music Mp3 Download –

Vocal Music Mp3 Download –

You can download this Simudzai Mureza WeZimbabwe – Zimbabwean National Anthem Mp3 and can set it as your Mobile Ringtone also.

Simudzai Mureza WeZimbabwe – Zimbabwean National Anthem Sheet Music :

If you are a performer and wish to perform the Zimbabwean National Anthem on Piano, Keyboard, Flute, Trumpet, Violin, Clarinet, Guitar or any other musical instrument then you will require Zimbabwean National Anthem Sheet Music.

Find below Sheet Music of the Zimbabwean National Anthem –

Zimbabwe National Anthem Sheet Music

If you like this post about the Zimbabwean National Anthem, Please LIKE & SHARE it with all Zimbabweans ….

Note :

National Anthem of any country shall be respected and proper observance and decorum shall be maintained when it is played. All inhabitants are required to stand when the national anthem is played or sung.

You may like to share ...You may also like...